Tájékoztatás az általános iskolába történő beíratásról 2015/2016. tanévre

Mikor lesz a beiratkozás, mi szükséges hozzá?

Beíratás ideje:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra,
2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány), a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).
2. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely lehet:
– óvodai szakvélemény,
– nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
– sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
3. Tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
– regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
– tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
– állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
5. Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014.március 15-től) hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók)

Tankötelezettség:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértőibizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Egyéb tudnivaló:

A kormányhivatal álláspontja szerint: a felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.